Úvod

      V rokoch 2008 – 2012 boli na Katedre histórie a biblických vied TF KU v Spišskej Kapitule realizované dva výskumné projekty: Historicko-exegetický výskum Kamaldulského prekladu BiblieDigitalizácia Kamaldulského prekladu Biblie. Na tomto výskume sa podieľali viacerí odborníci z oblasti histórie, slovenského jazyka a literatúry, kodikológie, paleografie a biblických vied zo Slovenska a Poľska. K nim sa pripojili aj externí spolupracovníci z oblasti informačných technológií a významne pomohli odborníci zo Slovenskej národnej knižnice v Martine.

      Výstupom riešenia obidvoch projektov sú tri zborníky s bohatými poznatkami z uvedených oblastí ako aj fotografická dokumentácia. K týmto dvom projektom sme, vzhľadom na ich významné poznatky, zaradili aj výsledky prvého projektu, ktorý realizovala skupina vedcov zo Slavistického ústavu SAV v Bratislave.

      Táto digitálna prezentácia Kamaldulského prekladu umožňuje študovať originálny text Kamaldulskej Biblie, ako sa zachoval v jedinom rukopisnom exemplári. Všetkým, ktorí budú používať túto formu štúdia Kamaldulskej Biblie, želáme bohatý intelektuálny a duchovný úžitok.